دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، تابستان 1397، صفحه 1-186