دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 1-192