دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1-235 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر هزارویک‌شب بر پیشگامان هنر نمایش نوین عربی

صفحه 38-13

غلامعباس رضایی هفتادر؛ زینب قاسمی اصل


4. پارناس در اندیشه‌ی أمین‌ نخله

صفحه 100-83

حسن گودرزی لمراسکی؛ مصطفی کمالجو