مقاله پژوهشی
جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام

خلیل پروینی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 11-34

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6975

چکیده
  ادبیات فنی بیانی است که نویسنده می کوشد با استفاده از آنچه در صنعت شعر و نثر معروف و شناخته شده است در عواطف مخاطب اثر بگذارد. یقینا چنین فن بیانی باید دارای عناصری باشد تا ادبیات نامیده شود. عناصر متن ادبی را اندیشه، خیال، عاطفه و اسلوب تشکیل می دهند. عاطفه و خیال، مختص متن ادبی و اندیشه و اسلوب، میان متن ادبی و دیگر متون مشترک است. اگر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کتاب صدی الحیاه بر اساس هفت اصل آموزش زبان ارتباطی

سیدضیا الدین تاج الدین

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 35-53

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6976

چکیده
  ارزشیابی کتاب های درسی یکی از مراحل سه گانه ی تدوین برنامه ی آموزشی است: برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی . یکی از اهداف مرحله ی سوم، ارزشیابی بسته ی آموزشی و مطالب درسی است. مک دونا و شا ارزشیابی را به دو دسته ارزشیابی بیرونی و ارزشیابی درونی بر اساس میزان همخوانی فعالیت های 12 گانه ی کتاب با 7 اصل بنیادین آموزش زبان ارتباطی است: 1. اصل انتقال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقد ترجمه ی احمد صافی النجفی از رباعیات خیام با رویکرد زبان شناختی

منصوره زرکوب

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 55-73

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6977

چکیده
  یکی از مهمترین مشکلات پیش رو در نقد ترجمه، نبود روش های علمی و منسجم است که باعث شده مقابله با نقد ترجمه اشتباه گرفته شود. این امر به ویژه در ترجمه متون ادبی بین زبانهای عربی و فارسی بیشتر مشهود است بنابراین لزوم علمی شدن فرایند ترجمه و نقد ترجمه های ادبی از عربی به فارسی و بالعکس به شدت احساس می شود. امروزه پژوهشگران و ترجمه پژوهان رویکردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جلوه های نوستالژی در اشعار ابراهیم ناجی

مهدی مسبوق

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6978

چکیده
  آدمی همواره در تلاش است تا برای رهایی از وضع نامطلوب کنونی خود جایگزینی پیدا کند او مطلوبش را گاه با جستجوی گذشته و گاه با رویای آینده می یابد. حسرت گذشته و دلتنگی برای آنچه از دست رفته که یکی از حوزه های معنایی پدیده ی نوستالژی است هماره ذهن بشر را درگیر خود کرده است. شاعران در چکامه های خود به نحوی حسرت گذشته و دلتنگی حاصل از آن را با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد تدویر یا تفعله شکسته در شعر نو

رضا ناظمیان

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6979

چکیده
  تدویر یک پیوند وزنی است که مصداق آن در شعر نو با شعر سنتی متفاوت است. بدین صورت که در شعر قدیم کلمه ناتمام می ماند و بخشی از آن به مصراع بعدی منتقل می شد. اما در شعر نو، کلمات تمام و کمال می آیند و این تفعیله ها هستند که ناقص و ناتمام اند و بخشی در یک سطر شعری و بخش دیگر در سطر بعدی می آیند. این شگرد شاعری چه خودآگاه به کار رفته باشد چه ناخوداگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اسطوره موجودیتی تجدید پذیر

ربابه رمضانی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6980

چکیده
  اسطوره حلقه ی وصل میان انسان معاصر با انسان نخستین است. پیوند میان خواست های درونی و رفع نیازهای ناشناخته ی انسان معاصر و همتای نخستین او، با اسطوره مفهوم پیدا می کند. شناخت اسطوره و دریافت دقیق هویت آن به سادگی امکان پذیر نیست؛ به همین سبب نمی توان تعریف دقیقی از اسطوره ارائه کرد. وجود دهها تعریف متفاوت از دیدگاه های دین شناختی، روان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگاهی به ادبیات زنانه با تکیه بر رمان الارض و سووشون

محمد جنتی فر

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6981

چکیده
  ادبیات زنانه یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه ی نقد ادبی معاصر است. هر چند که میان پژوهندگان و منتقدان، اختلاف نظرهای بسیاری پیرامون موضوع یاد شده وجود دارد برخی از ایشان بر آنند که ادبیات زنانه به هیچ روی وجود نداشته است و تقسیم ادبیات به مردانه یا زنانه تنها بازی با کلمات و اصطلاحات است در مقابل برخی دیگر بر این عقیده اند که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روایت شناسی رمان طفل الممحاه اثر ابراهیم نصرالله

صلاح الدین عبدی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 157-192

https://doi.org/10.22054/rctall.2012.6982

چکیده
  روایت شناسی دانشی است که به ارزیابی ویژگی روایت مندی و توصیف سازه های روایی می پردازد و از میان انواع روایت، روایت های داستانی دارای توالی زمانی و رخداد را مورد مطالعه قرار می دهد. رمان طفل الممحاه اثر ابراهیم نصرالله رمان نویس معاصر فلسطینی است که نویسنده در آن با استفاده از شیوه ی نوین روایتگری به روایت پیامدهای حمله ی اسرائیل به ...  بیشتر