راهبردهای برگردان اسامی خاص در ترجمه عربی رمان «سمفونی مردگان» براساس الگوی ون‌کویلی (2007)

حبیب کشاورز

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 179-197

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2021.57698.1526

چکیده
  مترجم در ترجمة متون به ویژه متون ادبی با چالش‌های زیادی مواجه است و باید با انتخاب راهکارهای مناسب، ترجمة با کیفیتی ارائه دهد. یکی از این چالش‌ها مربوط به ترجمة اسامی خاص است. گاهی برخی اسامی خاص در زبان‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های زبانی، فرهنگ، عادات، آداب و رسوم دچار تغییراتی می‌شوند و مترجم باید بتواند با اتخاذ شیوه‌های مناسب، ...  بیشتر

معادل‌یابی تشبیه در ترجمۀ عربی رمان سمفونی مردگان براساس الگوی پیرینی (2007)

حبیب کشاورز

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.52330.1473

چکیده
  تشبیه یکی از مهم‌ترین آرایه‌های زبانی است که علاوه بر شعر و نثر ادبی در متون غیرادبی نیز کاربرد فراوان دارد. از این رو، در فرآیند ترجمه، مبحث برگردان تشبیه، یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی مترجمان به‌شمار می‌رود. بیشترین دشواری ترجمۀ تشبیه به تفاوت‌های فرهنگی موجود در زبان مقصد و مبدأ برمی‌گردد. در این میان، تعیین روش صحیح در ترجمۀ ...  بیشتر