دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 350-1 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی کیفی ترجمة اصطلاحات حقوق مدنی در قرآن کریم

صفحه 30-9

10.22054/rctall.2019.37653.1358

سیدرضا به آفرین؛ مسعود یزدانی مقدم؛ جعفر شریفی گلریز