دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-159 
5. از تعدیل تا معادل‌یابی

صفحه 85-102

رضا ناظمیان؛ زهره قربانی