دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-210 
7. نادرستی‌های عمده در برگردان عربی تاریخ بیهقی

صفحه 175-195

سید محمدرضا ابن الرسول؛ نفیسه رئیسی مبارکه