دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-206 
7. لایه های زبانی و بافت بیرونی در تعادل ترجمه‌ای

صفحه 151-176

عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی؛ شیما صابری