دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-374 
4. چالش های موسیقی داخلی شعر نو عربی در ترجمه به فارسی

صفحه 97-120

10.22054/rctall.2020.51602.1465

الهام مزرعه؛ سید ابراهیم دیباجی؛ رسول دهقان ضاد شهرضا