دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. استعاره‌های مفهومی و تأثیر آن در ترجمه صحیفه‌ سجّادیه از منظر زبانشناسی شناختی و الگوی لیکاف و جانسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22054/rctall.2020.54612.1500

یسرا شادمان؛ محمدنبی احمدی؛ سحر ملکیان


2. نقد ترجمه فارسی منتخب آثار جبران در کتاب "حمام روح" بر پایه مدل نظری گارسس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

10.22054/rctall.2020.52589.1479

زهره گرجی؛ رقیه رستم پور ملکی


3. نقد تطبیقی ترجمۀ بخش‌هایی از رمان «سیّدات القمر» با تأکید بر تکنیک‌های هفت‌گانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/rctall.2021.58708.1538

محمدنبی احمدی؛ یحیی بابائی


4. واکاوی چند معنایی واژگانی و نحوی در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/rctall.2021.58376.1532

آسیه ذوعلم؛ علی حاجی خانی


5. بازتاب جلوه مؤلفه‌های زبان عامیانه در ترجمه (مطالعه موردی: مجموعه‌داستان "الحب فوق هضبة الهرم" )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22054/rctall.2021.57741.1527

فاطمه محمدنسب؛ فرشته افضلی