دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی و ترجمه عناصر بافت برون زبانی درجلد اول«الکتاب» سیبویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22054/rctall.2020.47877.1425

رضا ناظمیان؛ زهره قربانی مادوانی


2. بررسی تعریب داستان «شاه و کنیزک» مثنوی با تکیه بر الگوی وینی و داربلنه (موردپژوهی مقایسه ترجمه منظوم هاشمی و جواهری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/rctall.2020.52368.1477

علی اصغر شهبازی؛ مصطفی پارسایی پور


3. تکواژ وابسته «غیر » ومعادل های ترجمه ای آن در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22054/rctall.2020.47364.1422

علی اسودی؛ سید محمد میر حسینی


6. نقد ترجمه فارسی منتخب آثار جبران در کتاب "حمام روح" بر پایه مدل نظری گارسس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/rctall.2020.52589.1479

زهره گرجی؛ رقیه رستم پور ملکی


7. چالش‌های آموزش ترجمه عربی - فارسی در دانشگاه‌های ایران از نگاه استادان این حوزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22054/rctall.2020.53355.1488

علی قربان باقری؛ مسعود فکری؛ عدنان طهماسبی؛ جواد اصغری


8. آسیب شناسی ترجمه از زبان واسطه (بررسی موردی ترجمه شکرالله شجاعی فر از رمان عرس الزین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22054/rctall.2020.52396.1475

سجاد احمدی؛ علی سعیداوی


9. رویکرد پنهان سیاست و ایدئولوژی در برگردان واژگان رسانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

10.22054/rctall.2020.52382.1478

رضا علی قاسمی نسب؛ صادق عسکری


10. معادل‌یابی تشبیه در ترجمه عربی رمان سمفونی مردگان بر اساس الگوی پیرینی (2007)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

10.22054/rctall.2020.52330.1473

حبیب کشاورز