تعداد مقالات: 179
1. ابوالقاسم شابی میان رومانتیسم و سمبولیسم

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-26

حجت رسولی؛ سعید فروغی نیا


14. ارزیابی کیفی ترجمة اصطلاحات حقوق مدنی در قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 30-9

10.22054/rctall.2019.37653.1358

سیدرضا به آفرین؛ مسعود یزدانی مقدم؛ جعفر شریفی گلریز


15. نقدی بر انتخاب‌های واژگانی محمد دشتی در ترجمة نهج‌البلاغه از منظر سطح معنایی ـ لغوی گارسس

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 32-9

10.22054/rctall.2019.35305.1340

محمد رحیمی خویگانی؛ عسگر علی کرمی؛ حمید باقری دهبارز


16. شگرد ساده‌سازی وتابوهای فرهنگی در برگردان‌های مرعشی‌پور از رمان‌های راه و کوچه مدق نجیب محفوظ

دوره 5، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 34-11

10.22054/rctall.2015.2432

فرامرز میرزایی؛ محمد راسخ مهند؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی


17. بررسی تأثیر هزارویک‌شب بر پیشگامان هنر نمایش نوین عربی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 38-13

غلامعباس رضایی هفتادر؛ زینب قاسمی اصل


18. تعادل واژگانی و اهمیّت آن در فهم دقیق متن (موردکاوی پنج ترجمۀ فارسی از خطبه‌های نهج‌البلاغه)

دوره 5، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 40-13

سید مهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی؛ رسول فتحی مظفری


20. میراث‌گرایی در شعر مهدی اخوان ثالث و أمل دُنقُل

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 27-50

محمد هادی مرادی؛ جواد عبدرویانی


24. هنجارگریزی معنایی در قصیدة «رَحَلَ النَّهَار» بدر شاکر السیّاب

دوره 4، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 33-60

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ جواد ماستری فراهانی